Līguma paraugs

  1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM traukus, galda servēšanas piederumus un citu nomā piedāvāto inventāru, turpmāk tekstā PRECE, kas ir IZNOMĀTĀJA īpašums.

  1. Preces pieņemšana un nodošana

2.1. PRECES daudzums, sortiments un cena tiek noteikts abām līgumslēdzējpusēm savstarpēji vienojoties, veicot ierakstu preču pavadzīmē – rēķinā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Diena, kurā tiek pieņemta PRECE, tiek uzskatīta par nomas pirmo dienu un ir spēkā 24 stundas.

2.3. Svētdienā nomas maksa netiek aprēķināta.

2.4. NOMNIEKS pieņem PRECI, pamatojoties uz izrakstīto preču pavadzīmi – rēķinu un apstiprina PRECES saņemšanu parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, norādot saņemšanas laiku.

2.5. Atklātos trūkumus (preces vai iesaiņojuma bojājumus) NOMNIEKS norāda pie PRECES saņemšanas, izdarot attiecīgu ierakstu pieņemšanas – nodošanas aktā.

  1. Maksājumi un norēķinu kārtība.

3.1. PREČU nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar nomas cenrādi, kas kopā sastāda EUR ____________ (summa vārdiem)

3.2. PRECES apjoms un apmērs tiek norādīts preču pavadzīmē – rēķinā.

3.3. PRECES apmaksas kārtība un termiņi tiek norādīti preču pavadzīmē – rēķinā.

3.4. NOMNIEKS veic preču pavadzīmes – rēķina apmaksu par PRECĒM tūlīt vai ar pārskaitījumu 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, norādot pavadzīmes – rēķina numuru.

3.5. NOMNIEKS (privātpersona), preces saņemšanas brīdī, iemaksā IZNOMĀTĀJAM ķīlas naudu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1. punktā norādītās summas, kas ir ekvivalenta preču pavadzīmē – rēķinā norādītajai summai.

3.6. Ķīlas nauda, kas ieturēta saskaņā ar Līguma 3.5. punktu tiek atgriezta NOMNIEKAM piecu darba dienu laikā no PRECES atgriešanas brīža, ja netiek konstatēti zaudējumi NOMNIEKAM.

3.6. Ja NOMNIEKS atgriež IZNOMĀTĀJAM bojātas PRECES vai kā citādi saistībā ar Preču nomu radījis zaudējumus IZNOMĀTĀJAM, Iznomātājam ir tiesības, pamatojoties uz šā Līguma 4.4.punktu piestādīt NOMNIEKAM papildus rēķinu, kā arī ieturēt Līguma 3.4. punktā minēto summu līdz pilnīgai rēķina apmaksai; zaudējumu atlīdzības pienākums ir arī par PREČU defektiem, kurus nav bijis iespējams pamanīt pie PREČU atgriešanas (šie iebildumi atkrīt pēc piecām darba dienām, kad IZNOMĀTĀJS ir pieņēmis PRECES).

3.7. NOMNIEKS veic zaudējumu apmaksu papildus rēķinā norādītajā apmērā un termiņā.

  1. Iznomātāja tiesības un pienākumi.

4.1. IZNOMĀTĀJAM pirms PRECES izsniegšanas jāpārbauda un jāizsniedz tikai kvalitatīva PRECE.

4.2. IZNOMĀTĀJS garantē nokomplektēt un nodot NOMNIEKAM PRECES, kuras NOMNIEKS ir izvēlējies nomai no piedāvātajiem paraugiem; preču pavadzīmē – rēķinā norādītajā apjomā.

4.3. IZNOMĀTĀJS, pēc PREČU atgriešanas, pieņem PRECI atbilstoši preču pieņemšanas – nodošanas aktam. Cita veida vai līdzīga PRECE netiek uzskatīta par IZNOMĀTĀJA īpašumu un tā jāatgriež NOMNIEKAM.

4.4. Ja pie PREČU atgriešanas IZNOMĀTĀJS konstatē PRECES iztrūkumu, bojājumus un/vai pienācīgas nenomazgāšanas faktu, IZNOMĀTĀJS par to informē NOMNIEKU uzreiz vai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā un veic nepieciešamos aprēķinus rēķina sastādīšanai.

4.5. IZNOMĀTĀJS, izsniedzot PRECI, preču pieņemšanas – nodošanas aktā norāda iepakojumu (transportēšanas un/vai uzglabāšanas kastes), kuru sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā nodarīto zaudējumu apjoms pievienojams NOMNIEKAM izrakstītajam rēķinam.

  1. Nomnieka atbildība, tiesības un pienākumi.

5.1. No brīža, kad NOMNIEKS pieņem PRECI, atbildību par PRECES saglabāšanu un risku bojājumu un zaudējumu gadījumā uzņemas NOMNIEKS.

5.2. NOMNIEKAM ir tiesības izmantot iznomāto PRECI, atbilstoši preces paradzētajam mērķim, pēc saviem ieskatiem visu nomas termiņa laiku.

5.3. NOMNIEKS apņemas atgriezt iznomāto PRECI noslēgtā līguma ietvaros.

5.4. NOMNIEKS apņemas veikt apmaksu par saņemto PRECI un pakalpojumiem līguma paredzētajā kārtībā un laikā.

5.5. IZNOMĀTĀJS piedāvā NOMNIEKAM savus pakalpojumus attiecībā uz PREČU mazgāšanu (tīrīšanu), šo pakalpojumu ietverot preču pavadzīmē – rēķinā.

5.6. Ja NOMNIEKS izvēlās pats veikts preču mazgāšanu (tīrīšanu), NOMNIEKA pienākums ir atgriezt iznomāto PRECI pienācīgi nomazgātu un tīru, lai to varētu izmantot tūlītējai turpmākai lietošanai.

5.6. Galdauti un salvetes nedrīkst būt ar sveču vaska traipiem, pelējumu, pretējā gadījumā tie tiks uzskatīti par bojātiem.

  1. Soda sankcijas.

6.1. Ja NOMNIEKAM ir neapmaksāti rēķini, kuru apmaksas termiņš ir beidzies, tad NOMNIEKAM var tikt liegtas tiesības saņemt preci līdz nokavētā rēķina apmaksai.

6.2. Ja NOMNIEKS neatgriež PRECI šī līguma 8.1. punktā noteiktajā termiņā, tad IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs aprēķināt papildus samaksu par katru nokavēto dienu pēc noteiktās diennakts nomas maksas.

6.3. Samaksas termiņa kavējumu gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no NOMNIEKA soda naudu 1% apmērā no kopējās rēķinā uzrādītās summas, par katru kavējuma dienu. Soda nauda netiek aprēķināta progresīvi.

6.4. Ja NOMNIEKAM, pamatojoties uz šī Līguma punktiem 3.6., 6.2. un/vai 6.5., ir izsniegts papildus rēķins, uz tiem darbojas visi pārējie līguma nosacījumi.

6.5. Ja NOMNIEKS pilnībā neizpilda līguma punktu 5.6., tad IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus maksu par servisa pakalpojumiem.

  1. Strīdu atrisināšana.

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts savstarpēju pārrunu ceļā, bet to neizdošanās gadījumā galīgi izšķirts Šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas reglamentu.

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, ja tas noslēgts ar valsts vai pašvaldības iestādi, uzņēmumu vai organizāciju, kas skar šo līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts savstarpēju pārrunu ceļā, bet to neizdošanās gadījumā LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  1. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA.

8.1. Nomas līgums stājas spēkā no 2020.gada _____________________________ un ir spēkā līdz 2020.gada _____________________________, kas kopā sastāda _______(dienu skaits ar vārdiem) dienas.

8.2. Ja līguma darbības termiņa izbeigšanās brīdī kādas no NOMNIEKA saistībām par PRECES apmaksu nav izpildītas, tad līguma darbības termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad NOMNIEKS ir pilnībā izpildījis savas saistības.

8.3. Šo līgumu var grozīt vai papildināt, līgumslēdzēju pusēm rakstiski vienojoties, to noformējot ar līguma papildinājumu (protokolu), kuru pievieno līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

X